bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta tekstu

Statut Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

ODPIS
Załącznik
do uchwały nr XLIII/1078/10
Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
z dnia 1 marca 2010 r.

STATUT
TEATRU IM. WILAMA HORZYCY W TORUNIU

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1


Teatr im. Wilama Horzycy, zwany dalej Teatrem" jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.);
2) niniejszego statutu.

§ 2

Organizatorem Teatru jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zwane dalej „Organizatorem".

§ 3


Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 4


1. Siedzibą Teatru jest miasto Toruń.
2. Teatr obejmuje swoją działalnością Toruń i teren województwa kujawsko – pomorskiego.
3. Teatr może prezentować spektakle teatralne na terenie całego kraju i poza jego granicami na ogólnie obowiązujących zasadach.

Rozdział II
Zakres działalnośc
i

§ 5


Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy:
1) tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację widowisk teatralnych w oparciu o zawodowy zespól aktorski:
2) wspieranie i podejmowanie innych przedsięwzięć upowszechniających kulturę teatralną na terenie województwa i kraju przy współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej;
3) prowadzenie działalności impresaryjnej polegającej na:
a) promocji najciekawszych spektakli Teatru w kraju i poza jego granicami:
b) prezentacji najciekawszych wydarzeń teatralnych krajowych i zagranicznych:
c) promocji i prezentacji innych znaczących zjawisk artystycznych i kulturalnych
związanych ze sztuką teatru;
4) prowadzenie innych form aktywności artystycznej. promocyjnej i upowszechnieniowej, jak m.in. produkcja filmowa, fonograficzna i multimedialna, nie pozostającej w sprzeczności z celami i pozostałym zadaniami Teatru określonymi w § 5 statutu.

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6


1. Teatrem zarządza dyrektor naczelny, reprezentuje Teatr na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
3. Dyrektor naczelny jako pracodawca wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Teatrze pracowników.

§ 7


1. Dyrektor naczelny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
2. W Teatrze mogą być utworzone stanowiska dyrektora artystycznego i zastępcy dyrektora.
3. Zarząd Województwa może powierzyć dyrektorowi naczelnemu również funkcję dyrektora artystycznego.
4. Dyrektor artystyczny odpowiada za program artystyczny Teatru, jego realizację, dobór zespołu artystycznego i realizatorów spoza Teatru.
5. Dyrektora artystycznego powołuje i odwołuje dyrektor Teatru w uzgodnieniu z organizatorem, z zastrzeżeniem ust 3.
6. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Teatru.
7. Szczegółowy podział obowiązków między dyrektorem naczelnym i dyrektorem artystycznym określa regulamin organizacyjny.

§ 8


1. Dyrektor naczelny może powołać organ doradczo – opiniodawczy o charakterze stałym lub do realizacji konkretnego zadania spośród pracowników Teatru lub spoza ich grona.
2. Przedmiot, tryb i zasady działania oraz liczbę członków organu doradczo – opiniodawczego określa regulamin nadany przez dyrektora naczelnego.

§ 9


Wewnętrzną strukturę organizacyjną Teatru określa regulamin nadawany przez dyrektora
Teatru na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 10


1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych właściwych przepisach.
2. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora Teatru, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji organizatora oraz planowane przychody Teatru.
4. Dyrektor Teatru zatwierdza plan finansowy na dany rok w terminie 30 dni od dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwały w sprawie budżetu województwa na dany rok. 
5. Plan finansowy sporządzany jest wg zasady szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
6. Zatwierdzony przez dyrektora Teatru plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane w ciągu roku, podlegają w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
7. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru, składające się z bilansu, rachunków zysku i strat oraz informacji dodatkowych zatwierdza Zarząd Województwa.

§ 11


Działalność Teatru jest finansowana:
1) z dotacji Organizatora;
2) z dochodów własnych uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży biletów wstępu, z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych opłat za usługi artystyczne;
3) dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prywatnych i fizycznych;
4) z innych źródeł dozwolonych prawem.

§ 12


Teatr może prowadzić również działalność gospodarczą w zakresie handlowo – usługowym, a uzyskiwane dochody zobowiązany jest przeznaczyć na działalność statutową.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 13


Zmiany statutu są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14


Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

(Pieczątka)
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
w Toruniu
Toruń, 04 – 03 – 2010
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Beata Peplińska
inspektor (1)
(podpis nieczytelny)


userfiles/file/uchwa%C5%82a%20+%20uzasadnienie.pdfOpublikował: Danuta Frąszczak-Gozdek
Publikacja dnia: 07.12.2010
Podpisał:
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 1 142